E-learning

Wij zijn zeer verheugd dat wij als eerste gastouderbureau van Nederland, de samenwerking met het KNGO zijn aangegaan, betreffende de e-learning.

De leermodules van KinderWijs TV zijn uniek door de afwisseling van theorie, opdrachten en video’s. Op deze manier wordt theorie levendig gemaakt. Door het passende beeldmateriaal en de praktische opdrachten krijg je spelenderwijs zicht op hoe de theorie eruit kan zien in praktijksituaties die je dagelijks tegenkomt. Je rond de module af met een online examen en ontvangt een certificaat. Je ontvangt van ons een factuur en de kosten zijn aftrekbaar. Je bent ongeveer twee uur bezig met een module. Normaliter kost een module € 29,95 maar via Gastouderland krijg je 50% korting en betaal je slechts € 15,00 per module.

Je kunt de volgende modules volgen:

Structureren en grenzen stellen

Door structuur te bieden aan kinderen, bied je een herkenbaar en vertrouwd (dag)ritme. Wanneer kinderen weten wat gaat gebeuren, biedt dat veiligheid. En veiligheid is een voorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontwikkeling. Voor een goede structuur zijn regels en afspraken nodig over hoe je met elkaar omgaat binnen dat vertrouwde ritme. Het bewaken van die regels en afspraken (de grenzen) voor een goede structuur is dus een belangrijke taak voor professionals. Maar hoe ziet structureren en grenzen stellen eruit? En wat doe je en wat zeg je dan?

In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Sensitieve responsiviteit

Sensitief zijn betekent dat je de gevoelens en behoeften van kinderen herkent en opmerkt. Sensitief zijn is een basishouding van pedagogisch medewerkers. Dan denk je misschien: “ik ben erg sensitief, want ik zie echt heel veel gevoelens en behoeften van de kinderen”. Maar is dat echt zo? Zie je alles? Merk je alle signalen op? Je weet niet wat je niet gezien hebt. Responsief zijn betekent dat je op een passende manier reageert. Maar hoe ziet een sensitief responsieve pedagogisch medewerker eruit? En wat doe je en wat zeg je dan? In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

 Respect voor autonomie

Respect voor Autonomie bij kinderen betekent dat je een kind ziet en erkent als uniek individu. Met een eigen mening, ideeën, voorkeuren en gebruiken. Respect hebben voor Autonomie is belangrijk voor het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn (ook wel de eigenheid genoemd) binnen de ontwikkeling van een kind. Je hebt Respect voor Autonomie door wat je doet, zegt en hoe je iets zegt. Maar hoe ziet een pedagogisch medewerker met Respect voor Autonomie eruit? En wat doe je en wat zeg je dan? In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Ontwikkelingsstimulering

Een professional stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kinderen. Om daar succesvol in te kunnen zijn moet je weten hoe en waarvan kinderen leren. Hoe hun brein zich ontwikkelt en hoe en wanneer je hun denkvermogen kunt activeren en prikkelen. Ontwikkelingsstimulering kan de hele dag door. Het gaat erom dat je oog hebt voor de kansen die voorbijkomen en je als professional weet hoe je daar betekenisvolle en taalrijke invulling aan kunt geven. Je kunt daar invulling aan geven door je eigen interactie, maar ook door de omgeving en inrichten, de groep of de activiteiten die je aanbiedt. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

 Begeleiden van interacties

De kinderopvang is de ideale plaats om andere kinderen te ontmoeten. Dat schept gelegenheid tot het aangaan van allerlei verschillende sociale relaties, het oefenen met deze sociale relaties en het delen van ervaringen en leren van elkaar. Denk aan het leren luisteren naar elkaar, spelen en delen, samenwerken en overleggen, voor jezelf opkomen, elkaar helpen, conflicten oplossen. Als professional heb je een rol in het positief verbinden van de kinderen, het begeleiden en stimuleren van dit sociale contact. Zowel positief contact, bijvoorbeeld hulpvaardig gedrag, als negatief contact, bijvoorbeeld bij botsingen en ruzie. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Praten en uitleggen

Door taal leren kinderen zichzelf en de wereld om hen heen begrijpen. Volwassenen hebben hierin een belangrijke rol. Door veel te praten en uit te leggen tijdens de dagelijkse bezigheden leren kinderen hoe taal gebruikt wordt en kunnen ze daar zelf mee oefenen. Ze krijgen woorden tot hun beschikking om hun eigen gevoelens, wensen en ervaringen te uitten. Taal als communicatiemiddel is ook belangrijk bij alle andere interactievaardigheden. Met taal stel je vragen, geef je kinderen de gelegenheid om ergens over na te denken, ondersteun je kinderen emotioneel, begeleid je de interactie tussen kinderen, bied je structuur en stel je grenzen. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Rouwverwerking bij kinderen  

De dood is een onvermijdelijke gebeurtenis die het leven van volwassenen en kinderen op z’n kop kan zetten. Het rouwproces dat daarbij hoort is iets waar je kinderen niet bij weg kunt houden. Het vraagt zelfs bijzondere aandacht. Kinderen kunnen hun gevoelens niet zo verwoorden als volwassenen dat kunnen. Daar hebben ze volwassenen hard bij nodig. Naast het verlies van een geliefde (persoon of dier) moeten kinderen ook nog leren begrijpen wat de dood inhoudt. Bijvoorbeeld: Je kunt de ene dag uitleggen dat oma dood is, waarna ze de volgende dag ook kunnen vragen wanneer oma weer komt. Hun besef van wat de dood inhoudt is nog niet compleet. Door leven en dood al van jongs af aan voorzichtig onder de aandacht te brengen, bereiden we ze hierop voor. Een module vol handvatten en tools om voorbereid te zijn op onvermijdelijke gebeurtenissen in het leven van volwassenen en kinderen

 

De 5 babymodules

De scholing BabyWijs© is een IKK erkende babyscholing en heeft primair als doel beroepskrachten in de kinderopvang werkend met 0-jarigen optimaal uit te rusten met kennis en vaardigheden. Door deze kennis en vaardigheden kan de beroepskracht iedere baby individueel begeleiden, ondersteunen en stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Daarin vormt de beroepskracht een team met ouders en eventuele collega’s en leidinggevenden. BabyWijs© ondersteunt het werken in een team door te stimuleren tot een reflectieve houding rond het bestaande werken met baby’s. Een babymodule kost € 22,50 per stuk. Ook kun je ervoor kiezen om alle vijf de babymodules als een pakket te kopen. Voor een totaal pakket betaal je € 100,-. Na afronding van een module ontvang je een deelcertificaat. Wanneer je alle deelcertificaten hebt behaald, kun je er voor kiezen om het examen af te leggen. De kosten voor het eindexamen bedragen € 49,95.

 

BreinWijs

De hersenen van de mens, ook wel het brein genoemd is één van de belangrijkste en het ingewikkeldste orgaan in het menselijk lichaam. Het is de verkeerstoren die alle processen in het lichaam aanstuurt. Van motorische, zintuigelijke tot emotionele processen. Vanaf de geboorte bouwt een baby aan zijn brein. De eerste levensjaren zijn het belangrijkst voor het vormen van verbindingen tussen zenuwcellen in de hersenen. De invloed van negatieve en positieve ervaringen hebben in deze periode de meeste invloed op de ontwikkeling van die verbindingen. werk je met kinderen en wil je hen ondersteunen in hun voorspoedige ontwikkeling? Dan moet je weten hoe het brein in elkaar zit en hoe er dagelijks gewerkt wordt aan de bouw van het brein.


BabyKennis 

Tijdens de eerste levensjaren van een baby verloopt de ontwikkeling sneller dan ooit. Verschillende ontwikkelingsfasen volgen elkaar in rap tempo op. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo. Niet alleen aanleg van de baby speelt hierin een rol, maar ook de mogelijkheden en ondersteuning die de baby hierbij krijgt is van invloed. In een groep zijn vaak meerdere baby’s aanwezig, die allemaal individueel aandacht en verzorging nodig hebben. Dat maakt dat het werken met baby’s een hele belangrijke, maar soms ook complexe, taak die om kennis en vaardigheden vraagt. Om de kwaliteit van de opvang rond de baby optimaal te maken kijken we in deze module naar welke dagelijkse ervaringen direct invloed hebben op de ontwikkeling. Dit wordt ook wel de “proceskwaliteit” genoemd.


Taal- en interactievaardigheden 

Ervaringen van baby's en jonge kinderen bestaan voor een groot deel uit interacties met volwassenen. Wanneer volwassenen niet passend reageren of signalen van baby’s niet oppikken en reageren levert dit stress op bij de baby. De ontwikkeling van de hersenen verloopt minder goed dan de bedoeling is onder invloed van stress. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van kinderopvang voor een groot deel bepaald wordt door de kwaliteit van interactie van de professional. Dat maakt het bewust zijn van het belang van het inzetten van talige interactie in de communicatie met de baby voor professionals uiterst belangrijk. De kennis en vaardigheden uit deze module kun je ook toepassen bij de andere leeftijden in de opvang.


Welbevinden van baby’s 

Fysieke en emotionele veiligheid bieden is het eerste doel van de vier pedagogische basisdoelen in de kinderopvang. Het is een basisbehoefte van jonge kinderen dat ze zich veilig en ondersteunt voelen: zich welbevinden. Baby’s met een hoog welbevinden voelen zich ontspannen en rustig. Vanuit daar kan hun ontwikkeling plaatsvinden, want immers: voel je je niet veilig en op je gemak, kun je niet ontdekken wat je omgeving en de mensen om je heen te bieden hebben. Welbevinden is niet iets dat in de baby zelf zit, maar is sterk afhankelijk van de leefomgeving en hoe die leefomgeving inspeelt op de behoeften van een baby. De zorg voor het scheppen van een leefomgeving die zorgt voor welbevinden bij de baby is een belangrijke taak van professionals.


BabyTeam 2.0 

Kinderopvang is een partner in de opvoeding van kinderen. Vooral bij de allerkleinsten is de dialoog, de samenwerking, het partnerschap intern (collega’s) en extern (met ouders) uiterst belangrijk. Je vormt als het ware een team rondom de baby. Een ouder is betrokken wanneer ze actief participeren in de opvang. Dit gaat dus verder dan alleen informatie uitwisselen met elkaar. Ouders willen het beste voor hun kind. Dat maakt hen kwetsbaar. Als professional of mentor van een baby heb je een belangrijke rol in het vormen van het team rondom de baby. Het in gesprek gaan over visie en beleid, uitwisselen van informatie, vergroten van ouderbetrokkenheid en evaluatie zijn daarbij belangrijke pijlers.

Voor elke module geldt dat je er 90 dagen over mag doen. Die 90 dagen starten vanaf het moment dat je de code activeert. Doe je dit pas over een maand, dan gaat pas over een maand de 90 dagen in.  Hier kun je meer lezen over Kinderwijstv: https://www.kinderwijstv.nl.

Kies je voor het helepakket van de babymodules? Dan heb je 210 dagen de tijd!

 

Wil je een of meerdere modules volgen? Stuur ons dan een mail waarin je aangeeft welke module(s) het word(t)(en).

Telefoon: 0345-548 247

Mail: educatie@gstouderland.nl